Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

OBEC KOŠÍKY

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

 

 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE KOŠÍKY

 

 

Zastupitelstvo obce Košíky příslušné podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválilo dne 18. 6. 2010 svým usnesením č. 2/2010/16. podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 


OBSAH

 

1)                 Účel vyhlášky

2)                 Organizace  požární ochrany

3)                 Úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

4)                 Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob, ohlašovací povinnost, podmínky zabezpečení požární ochrany

5)                 Zabezpečení PO při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

6)                 Způsob trvalého zabezpečení PO v obci

7)                 Jednotka požární ochrany

8)                 Přehled požárních zdrojů vody

9)                 Ohlašovny požáru a způsob vyhlašování požárního poplachu v obci

10)             Základní povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a ostatních fyzických osob na úseku PO

11)             Ustanovení společná a přechodná

12)             Závěrečná ustanovení


Článek 1

 

Účel vyhlášky

 

1)     Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Košíky za účelem co nejefektivnější ochrany zdraví občanů obce, jejich životů a majetku před možností zničení požárem a obsahuje:

a)     vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

b)     podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

c)      způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

d)     kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

e)     přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

f)        stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

g)     seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení, přičemž ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a další místa pro hlášení požárů tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150

h)      způsob vyhlášení požárního poplachu v obci.

 

2)     Součástí požárního řádu obce je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu, uvedený v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

 

Článek 2

 

 

Organizace požární ochrany

 

1)     Za požární ochranu obce odpovídá obecní úřad v čele se svým starostou.

 

2)     k zajištění požární ochrany (dále jen PO) a k řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku PO obecní úřad:

a)     zřizuje sbor dobrovolných hasičů (dále jen SDH) k hašení požárů a provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech

b)     jmenuje velitele SDH po vyjádření Hasičského záchranného sboru kraje

c)      pověřuje pracovníka obecního úřadu dohledem nad PO v obci, včetně dohledu nad SDH

d)     projednává stav PO obce v zastupitelstvu obce nejméně 1x ročně, po závažných požárech nebo jiných mimořádných událostech

e)     zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů PO

f)        zpracovává potřebnou dokumentaci PO

g)     zřizuje ohlašovny požárů

h)      spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů PO; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky

i)        organizuje preventivně výchovnou činnost

j)        vydává OZV požární řád obce

 

 

Článek 3

 

 

Úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

1)     Velitel jednotky SDH obce plní zejména tyto úkoly:

a)     udržuje trvalou akceschopnost SDH obce

b)     kontroluje, zda členové SDH se podrobují min. 1x ročně lékařské prohlídce a zda mají odpovídající zdravotní způsobilost

c)      nepřipustí, aby byli zařazeni členové zdravotně nezpůsobilí k výkonu v SDH

d)     dbá, aby členové zařazení v SDH užívali předepsanou osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečné práce, s nimiž je řádně seznámil

e)     provádí odbornou přípravu členů zařazených v SDH dle stanoveného plánu odborné přípravy

f)        dbá na dodržování stanovené údržby požární techniky, výstroje a výzbroje a provádění pravidelných a prokazatelných kontrol a zkoušení prostředků požární ochrany

g)     vede evidenci požární techniky a jiných prostředků požární ochrany

h)      zúčastňuje se odborné přípravy organizované okresním úřadem a HZS

i)        udržuje potřebnou fyzickou zdatnost a vede členy SDH k fyzické a odborné zdatnosti

j)        vede předepsanou dokumentaci o činnosti SDH o provedených cvičeních a dalších skutečnostech dle požadavků předpisů požární ochrany

k)      zabezpečuje provádění kontrol požární vody v obci min. 1x ročně

l)        plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí starosty obce.

 

2)     Velitel jednotky a velitel zásahu jsou podle zákona o požární ochraně oprávněni:

a)     v souvislosti se zdoláváním požáru vyzvat kohokoliv k poskytnutí osobní pomoci, poskytnutí dopravních prostředků, zdroje vody, spojovacích zařízení a jiných věcí potřebných ke zdolávání požárů

b)     v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení jednotky požární ochrany nařídit, aby se z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídily jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu

c)      nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru.

 

3)     Velitel zásahu je podle zákona o požární ochraně oprávněn rozhodnout o potřebě a rozsahu opatření nutných ke zdolávání požáru nebo zamezení jeho šíření nebo k provedení jiných záchranných prací, při nichž je nutné vstoupit na pozemek třetí osoby. Vlastník nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost, vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich součástí nebo pozemků.


Článek 4

 

 

Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob, ohlašovací povinnost, podmínky zabezpečení PO

 

1)     Akcí ve smyslu této vyhlášky se rozumí: společenské, kulturní, sportovní, církevní a jiné akce např. (různé typy představení, mítinky, oslavy s ohňostroji, vernisáže, trhy atd.), které probíhají ve stavebně uzavřených prostorách nebo na oplocených či stavebně ohraničených prostranstvích:

a)     kterých se zúčastní nejméně 200 osob – na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než = 4 m2 (včetně organizátorů a účinkujících)

b)     pokud tak v závažných případech stanoví Hasičský záchranný sbor (dále jen HZS) Zlínského kraje.

 

2)     Majitel objektu nebo provozovatel akce je povinen:

a)     ohlásit zabezpečení PO pořádané akce podle následujících ustanovení obecnímu úřadu a to nejméně 10 dní před konáním akce, obecní úřad může stanovit další podmínky k řádnému zabezpečení PO akce,

b)     pokud obecní úřad stanoví další podmínky, ohlásit splnění těchto podmínek předchozího odstavce k zabezpečení pořádané akce obecnímu úřadu nejméně 3 dny před konáním akce.

 

3)     Pro zabezpečení PO při akcích je majitel objektu nebo provozovatel akce povinen zajistit následující podmínky:

a)     při ohlašovací povinnosti stanovit nepřekročitelný početní limit osob, které se mohou akce zúčastnit,

b)     stanovit způsob evakuace osob, zejména osob s omezenou schopností pohybu a stanovit jméno osoby, která bude evakuaci řídit,

c)      stanovit způsob zajištění včasného přivolání jednotek HZS popř. SDH,

d)     zajistit vybavení objektu hasícími přístroji (tyto musejí mít platnou kontrolu), stanovit preventivní požární hlídku z osob starších 18 let, včetně zajištění její odborné přípravy, která musí být provedena před akcí a v rozsahu stanoveném v tématickém plánu a časovém rozvrhu, který tvoří nedílnou součást dokumentace o odborné přípravě členů preventivní požární hlídky, tato dokumentace musí být k dispozici a musí odpovídat stanoveným požadavkům,

e)     přihlašovací povinností určit početní stav členů preventivní požární hlídky s ohledem na rozsah akce a k úkolům, které musí hlídky plnit, dále pak určit, zda budou členové hlídky pověřovaní i jinými úkoly (uvést přesný rozsah)

f)        stanovit podmínky pro případnou manipulaci s otevřeným ohněm, případně zábavnou pyrotechnikou při provozování akce – jako součást programu,

g)     stanovit zákaz používání zábavné pyrotechniky, případně otevřeného ohně není-li toto součástí programu.

 

4)     O projednávání a zabezpečení stanovených podmínek (odst. 3) vede majitel objektu nebo provozovatel akce písemnou dokumentaci.

 

5)     Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje provozování mateřské školky, místní knihovny, obecního úřadu, pohostinství „U Kaštánků“, kulturní areál „Obecnice“, pálenice ČSZ, šatny TJ Košíky, průmyslové zóny obce Košíky. O těchto objektech bude vedena dokumentace požární ochrany dle § 27 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.

 

 


Článek 5

 

 

Zabezpečení ochrany při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

1)     Pro účely PO se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, popřípadě činnostmi u kterých hrozí nebezpečí vzniku požárů rozumí:

a)     období sklizně obilovin a pícnin, včetně jejich posklizňové úpravy a skladování

b)     provádění lesních prací spojených se spalováním zbytkové dřevní hmoty při těžbě lesních porostů

c)      spalování hořlavých látek a materiálů na volném prostranství (sláma, seno, suchá tráva, listí, dřevo apod.)

d)     období déletrvajícího sucha

e)     používání tepelných spotřebičů a manipulace s nimi

f)        skladování a používání hořlavých látek a kapalin

 

2)     Povinnosti fyzických osob (občanů) při spalování hořlavých látek na volném prostranství

a)     je zakázáno plošné vypalování porostů

b)     spalování hořlavých látek provádět v dostatečné a bezpečné vzdálenosti od budov, hořlavých materiálů, porostů tak, aby nemohlo dojít k jejich přímému zapálení či následnému rozhoření,

c)      spalování provádět pod stálým dozorem a místo spalování nebo ohniště opustit až po bezpečném zajištění a uhašení ohně tak, aby nedošlo k jeho opětovnému rozhoření,

d)     spalování neprovádět za větrného počasí,

e)     místo spalování zabezpečit dostatečnými hasebními prostředky, např. (hasící přístroje, nádoby s vodou, lopaty apod.)

 

3)     V období déletrvajícího sucha se zakazuje

a)     zakládat ohně, kouřit či jiným způsobem používat otevřený oheň v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, s výjimkou míst ve vyhrazeném tábořišti, a v blízkosti dozrávajícího obilí a jiných hořlavých látek a materiálů,

b)     rozdělávat oheň do 50 m od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, ve vysoké suché trávě, v blízkosti stanů, obytných přívěsů a v blízkosti mysliveckých zařízení,

c)      používání zábavné pyrotechniky a jiných podobných výrobků a prostředků, které mohou způsobit požár,

d)     zakládat ohně, kouřit či jiným způsobem používat nebo manipulovat s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech se zvýšeným požárním nebezpečím nebo tam, kde se vyskytuje suchá tráva a porost,

e)     spalovat na volném prostranství hořlavé látky a materiály, jako jsou tuhé, kapalné a plynné látky, které přímo nebo po chemické nebo fyzikální změně v ovzduší nebo po spolupůsobení s jinou látkou nepříznivě ovlivňují ovzduší, a tím ohrožují a poškozují zdraví lidí nebo ostatních organismů, zhoršují jejich životní prostředí, nadměrně obtěžují nebo poškozují majetek.

 

4)     Případné místo pro rozdělávání ohně (spalování látek, tábořiště apod.) musí být izolováno od všech snadno zápalných látek a materiálů.

 

5)     Při používání tepelných spotřebičů a manipulaci s nimi dodržovat pokyny výrobce. Pokyny výrobce dodržovat rovněž při skladování hořlavých kapalin a látek a při manipulaci s nimi.

 

 

Článek 6

 

 

Způsob trvalého zabezpečení PO v obci

 

Trvalá pohotovost pro účely obce je zajištěna:

-              nepřetržitou službou Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje – územního odboru v Uherském Hradišti, Boženy Němcové 834

-           JSDH obce Košíky V – doba dojezdu:     15 minut

-           JSDH Traplice III – doba dojezdu: 20 minut

-           JSDH Babice II – doba dojezdu:    20 minut

-           JSDH Kunovice II – doba dojezdu:            20 minut

 

 

Článek 7

 

 

Jednotka požární ochrany

 

1.                  Obec Košíky zřizuje jednotku požární ochrany (dále jen „SDH“) kategorie JPO V a zabezpečuje financování provozu a údržby techniky, osobního a věcného vybavení jednotky SDH a provoz objektu hasičské zbrojnice.

 

Počet jednotek:                                                      1

Počet členů celkem:                                              57

Počet členů v pohotovosti:                                 0

 

Funkce

Velitel jednotky                                                          1

Velitel družstva                                                          1

Strojník                                                                       2

Nositel dýchací techniky                                           0

Členů zásahové jednotky                                         14

 

Vybavení

Požární vozidla         AVIA 30 DVS 12

Čerpadla       1 ks PS 12

Ostatní            žebřík, zásahové obleky + přilby apod.

 

1)     Velitele jednotky SDH, po vyjádření hasičského záchranného sboru (kraje) k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží při tom k návrhu občanského sdružení SDH obce.

 

2)     Předmět činnosti a hlavní úkoly SDH obce:

a)     provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany, nebo při soustředění a nasazení sil a prostředků,

b)     provádí záchranné práce při živelných a jiných mimořádných událostech,

c)      spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO a ostatními složkami integrovaného záchranného systému,

d)     plní úkoly na úseku civilní ochrany obyvatelstva.

 

3)     Vymezení působnosti

a)     své základní úkoly plní SDH především ve svém územním obvodu, na území jiných obcí plní tyto úkoly dle poplachového plánu, nebo na základě povolání operačního střediska Hasičského záchranného sboru,

b)     SDH obce vykonává svoji činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

c)      činnost v SDH obce při hašení požárů, provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti,

d)     činnost v SDH obce při nařízeném cvičení, nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkolem v obecném zájmu,

e)     činnost v SDH obce je hrazena z prostředků obce.

 

 

Článek 8

 

 

Přehled požárních zdrojů vody

 

1)     Obecní úřad zajišťuje zdroje požární vody pomocí:

- rozvodů veřejného vodovodu – hydranty Košíky (příloha – mapa obce Košíky s vyznačením hydrantů je umístěna v hasičské zbrojnici, na webových stránkách SDH Košíky (sdhkosiky.estranky.cz) a na obecním úřadě)

Příslušné podzemní hydranty jsou rozmístěny v obci tak, aby zajistily dostatečné pokrytí. Vydatnost sítě je minimálně1400 l.min-1. Vlastník vodovodní sítě při budování předpokládal využití sítě pro mimořádná opatření (hašení).

- požární nádrž u hřiště – funkčnost od 15. 4. do 15. 10 každého roku.

- prodloužené hydrantové vedení na hřiště – provedeno PE hadicí, nadzemní.

-. rybník v zahradě p. Josefa Remeše Košíky č. p. 29.

 

 

Článek 9

 

 

Ohlašovny požárů a způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

 

2)     V katastru obce jsou tyto ohlašovny požárů:

a)     Ohlašovny požárů v obci Košíky:

Ondra M.          +420 777 324 312

Čech R.            +420 608 700 995

 

Katrňák J.        +420 733 561 635

Kaštánek J.     +420 773 218 269

Tomaštík J.     +420 774 876 867

Obecní úřad    +420 572 572 720

 

 

b)     K hlášení požáru na telefonní linku 150 je možno použít – veřejné telefonní stanice

c)      Územní ohlašovna požárů:

Uherské Hradiště, Boženy Němcové 834

tel.:950675111

fax: 950 675 333

 

Zlínský kraj:

KOPIS           950 670 222

 

3)     Pro ohlašovnu požárů je zpracován „Řád ohlašovny požárů“. Ohlašovna požárů musí být vybavena předepsanou dokumentací, podle které plní tyto úkoly:

a)     přebírá zprávu o požáru, mimořádných událostech nebo živelné pohromě, zjišťuje kde k události došlo, o jakou událost jde, jaký je rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí

b)     oznamuje nahlášenou událost na územní operační středisko

c)      oznamuje nahlášenou událost starostovi obce

 

 

4)     Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

5)     Vyhlášení požárního poplachu místní SDH se provádí těmito způsoby:

 

a)     sirénou umístěnou v obci na budově hasičské zbrojnice

- kolísavým tónem (25 sekund trvalý tón 10 sekund přestávka, 25 sekund trvalý tón)

- ovládání sirény je umístěno na budově mateřské školky

b)     spuštěním sirény přímo operačním střediskem HZS ÚO Zlín

 

 

Článek 10

 

 

Základní povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a ostatních fyzických osob na úseku PO

 

1.           Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob

            Stanoveny zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů), a to

            zejména §§ 5, 6, 6a, 6b, 7, 13, 15, 16, 16a, 18, 19 a 22.

           

2.           Povinnosti fyzických osob

            Stanoveny zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů), a to      

            zejména §§ 17, 18, 19, 20 a 22.

 

 

Článek 11

 

 

Ustanovení společná a přechodná

1.           Každý je povinen počínat si tak, aby nezadal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek. Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe a nebo jiné osoby blízké a nebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a poskytnout potřebnou věcnou pomoc.

2.           Porušení této vyhlášky je přestupkem, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů (§ 76 a § 78 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) nebo trestný čin.

3.           Za přestupek spočívají v porušení povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou obce lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 10 000 Kč.

4.           Poruší-li podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, může jí obec podle zvláštních předpisů uložit pokutu do výše 20 000 Kč.

 


Článek 12

 

Závěrečná ustanovení

1.                  Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti právnických a fyzických osob při předcházení požárům a při jejich zdolávání, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona o požární ochranně.

2.                  Tento požární řád obsahuje jednu přílohu, která je jeho nedílnou součástí.

3.                  Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší platnost Obecně závazné vyhlášky obce Košíky č. 1/2002/5.

4.                  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Příloha vyhlášky-požárního řádu obce Košíky č. 1

Jednotka SDH Košíky

zásahová jednotka

 

Bittner Jiří

Čech Richard

Mašlík Radek

Mašlík Petr

Mucha Petr

Ondra Marek

Silný Lukáš

Surovec Marek

Šustr Jan

Tomaštík Josef

Viktora Dušan

Vlk Tomáš

 

 

starosta SDH    Čech Richard

velitel SDH      Tomaštík Josef

 

starosta obce   Šlechta Jaroslav


Příloha č. 2

 

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky SDH

 

 

SDH Košíky   JPO V.

 

Vybavení požární technikou a věcnými prostředky:

 

Požární vozidla          AVIA A30 DVS 12

PS 12                         1 ks

Ostatní                        žebřík

                                    přilby